Integritetspolicy

Vita Tanden ägas av Digital Sunshine Ltd, och verkställer därför bolagets integritetspolicy.

Hos Digital Sunshine Ltd. (“Ägarna”, “vi”, “oss”) behandlar vi personuppgifter från våra kunder och besökare på våra webbplatser (“du”). Vi anstränger oss att hantera dina personuppgifter med försiktighet, hålla dem säkra och följa dataskyddslagarna.

Digital Sunshine arbetar med internetbaserad resultatsmarknadsföring och generering av leads. Digital Sunshine har sitt högkvarter på Cypern.

Hur denna Policy fungerar

Syftet med denna Policy är att förklara när, varför och hur vi behandlar uppgifter som kan avse dig (“personuppgifter”). Den tillhandahåller också viktig information avseende din lagstadgade rätt. Denna Policy är inte avsedd att åsidosätta några kontraktsvillkor som du har med oss, ej heller som du kan tänkas ha under dataskyddslagarna.

Vem är ansvarig för att ta hand om dina personuppgifter?

Digital Sunshine Ltd. Registrerad address är Naxau 4, 1st floor flat/Office 101, 1070 Nicosia, Cypern och är huvudsakligen ansvarig för att ta hand om dina personuppgifter (din dataregisteransvarige). Dataregisteransvarig betyder bolaget som bestämmer sätt och anledningar till behandling av dina personuppgifter.

Du bör vara medveten om att trots att vi är huvudsakligen ansvariga för att ta hand om dina personuppgifter skulle uppgifterna kunna hållas i databaser som kan kommas åt av andra bolag. I det fall de kommer åt dina personuppgifter kommer alla bolag att följa de standarder som anges i denna Policy.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • E-postadress
 • IP-adress
 • Platsdata
 • Användande av webbplats
 • Kön
 • Ålder
 • Yrke
 • Personliga preferenser och åsikter

Vad använder vi dina personuppgifter för och när behandlar vi dina personuppgifter?

Vita Tanden kommer att samla in information direkt från dig när du använder våra tjänster eller besöker våra webbsidor.

Vi använder dina personuppgifter till att:

 • Skicka ut marknadsföringse-post som berör produkter och tjänster. Se även Sektion 6 för Direkt marknadsföring.
 • Analysera information i våra system och databaser för att förbättra sättet vi sköter vår verksamhet och webbsidor enligt användarpreferenser, för att tillhandahålla en bättre service och användarupplevelse.
 • Förbättra och rikta annonser som du får från oss.
 • Registrera dig på chattforum eller grupper, om vi gör dem tillgängliga, i vilka du kan tillhandahålla kommentarer.
 • Följa eller utöva alla våra legala åtaganden eller rättigheter.

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter för syften som anges i denna Sektion 3 och när vi är nöjda med att:

 • Du har givit ditt samtycke till oss att använda uppgifterna på detta sätt, eller
 • Vårt användande av dina personuppgifter är nödvändigt för att stödja ‘legitima intressen’ som vi har som ett bolag (till exempel för att förbättra våra produkter, eller för att utföra analyser tvärs över våra datauppsättningar) på ett sätt som är proportionellt och som respekterar din integritet.

Vem delar vi med oss dina personuppgifter till?

Vi jobbar med många tredjeparter för att hjälpa till att hantera våra affärer och leverera våra tjänster. Dessa tredjeparter kan då och då behöva ha tillgång till dina personuppgifter.

Vår leverantör av applikationen för e-postutsändning Mailchimp, vilket är ett dotterbolag till The Rocket Science Group, baserad i USA, och som är certifierad av Privacy Shield, vilket du kan se här och som behandlar personuppgifter på våra vägnar;

Vår leverantör av plugin och värd för WordPress.com Flywheel, baserad i USA och som är Privacy Shield certifierad, vilket du kan se här och som behandlar personuppgifter på våra vägnar;

Våra leverantörer av analystjänster (såsom Google, Hotjar och VWO), som behandlar personuppgifter för sina egna ändamål som dataregisteransvariga. Vänligen se vår Cookie Policy i Appendix nedan för att identifiera hur du kan motverka åtkomst av dina personuppgifter av analysleverantörer.

Tjänsteleverantörer eller dataregisterförare som hanterar dina personuppgifter enligt våra instruktioner, till exempel molntjänster.

Om vi är skyldiga att uppge dessa för att uppfylla ett legalt krav eller skydda våra intressen eller säkerhet.

I det fall vi säljer, köper eller omorganiserar någon affär eller tillgång eller om våra tillgångar övertas av en tredjepart, inklusive möjliga säljare eller köpare.

Internationella överföringar

Internationella överföringar betyder att personuppgifter överförs till ett land utanför Europeiska Unionen.

Som beskrivet i Sektion 4 ovan kan vi tänkas tillåta åtkomst av dina personuppgifter för tredjepart som kan vara lokaliserade utanför den Europeiska Unionen.

Vi kan även komma att avslöja dina personuppgifter om vi får en juridisk eller lagstadgad begäran från ett främmande brottsbekämpande organ utanför den Europeiska Unionen.

Vi kommer alltid att vidta åtgärder för att garantera att all internationell överföring av uppgifter hanteras på ett sätt som skyddar dina rättigheter och intressen. Alla informationsfrågor vi får från rättsvårdande och tillsynsmyndigheter kommer att noggrannt kontrolleras innan personuppgifter uppges.

Du har rätt att fråga oss om mer information avseende de säkerhetsåtgärder vi har infört enligt vad som nämnts ovan. Kontakta oss (se Sektion 8) om du vill ha mer information.

Direkt marknadsföring

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att skicka dig direkt marknadsföringskommunikation avseende produkter och tjänster som vi och våra partners erbjuder avseende till exempel tandblekning, hälso och skönhetsvårdsprodukter och tandläkare. Detta kan ske i form av e-post eller inriktade nätbaserade annonser.

I vissa fall kommer vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål att baseras på våra legitima intressen (se Sektion 3 ovan). När så krävs enligt lag kommer det att vara baserat på ditt samtycke.

Du har alltid rätt att säga nej till ytterligare direkt marknadsföring, när som helst. Du kan använda länken för att avsluta marknadsföringen som finns på all direkt marknadsföringskommunikation, eller genom att kontakta oss (se Sektion 8).

Vi vidtar åtgärder för att begränsa direkt marknadsföring till en rimlig och proportionell nivå, och att sända dig kommunikation som vi tror kan vara av intresse eller relevans för dig, baserat på den information vi har om dig.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det rimligen behövs för de syften som angetts i Sektion 3 av denna Policy.

I vissa fall behåller vi dina personuppgifter under en speciell tidsperiod för att uppfylla till exempel legala, skattemässiga eller bokföringsmässiga krav.

Vi upprätthåller en datalagringspolicy för personuppgifter som vi har hand om. När dina personuppgifter inte längre behövs kommer vi att se till att de antingen säkert raderas eller anonymiseras.

Vilka rättigheter har du?

Du har ett antal rättigheter relativt dina personuppgifter. Mer information om var och en av dessa rättigheter kan finnas genom att utnyttja tabellen som finns längre ned.

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss genom att sända en e-post till [email protected] eller skriftligen till Digital Sunshine på adressen som anges i Sektion 1 ovan.

Vänligen notera det följande om du vill utöva dina rättigheter:

Tillgång

Du kan be oss att:

 • Bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter;
 • Ge dig en kopia på dessa uppgifter;
 • Ge dig annan information avseende dina personuppgifter, till exempel vilka uppgifter vi har, vad vi använder de för, vem vi visar dem för, huruvida vi överför dem utanför EU och hur vi skyddar dem, hur länge vi behåller dem, vilka rättigheter du har, hur du kan göra ett klagomål, var vi fick dina uppgifter från och huruvida vi utför något Automatiskt Beslutsfattande eller Profilering, så länge som detta inte framgår av denna Policy.

Korrigering

Du kan be oss korrigera felaktiga personuppgifter.

Vi kan komma att försöka verifiera riktigheten i dessa uppgifter innan vi korrigerar dem.

Radering

Du kan be oss att radera dina personuppgifter, men enbart när:

 • de inte längre behövs för de syften de var insamlade för; eller
 • du har dragit tillbaka ditt samtycke (när behandling baserades på samtycke); eller
 • en lyckad rätt att göra invändningar genomdrivits (se “Invändning” nedan); eller
 • de har behandlats olagligt; eller
 • det krävs för att uppfylla ett juridiskt krav.

Vi behöver inte följa din begäran att radera dina personuppgifter om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga:

 • för att uppfylla ett juridiskt åtagande; eller
 • för skapandet av, genomförandet av eller försvaret mot juridiska krav;

Det finns vissa andra omständigheter vid vilka vi inte behöver följa din begäran om radering, även om dessa två är de mest sannolika anledningarna till att vi skulle förneka din begäran.

Begränsning

Du kan be oss begränsa (dvs behålla men inte använda) dina personuppgifter, men enbart när:

 • dess riktighet ifrågasätts (se Korrigering), för att låta oss bekräfta dess riktighet; eller
 • behandlingen är olaglig, men du inte vill att de ska raderas; eller
 • det inte längre är nödvändigt för de syften som de var insamlade för, men där vi fortfarande behöver dem för att etablera, utöva eller försvara juridiska krav; eller
 • du utövat din rätt att protestera och verifiering av tvingande skäl ännu inte är klar.

Vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter efter en begäran om begränsning när:

 • vi har ditt samtycke; eller
 • det gäller att etablera, utöva eller försvara juridiska krav; eller
 • det gäller skydd av en annan juridisk eller fysisk persons rättigheter.

Flyttbarhet

Du kan be oss att tillhandahålla dina personuppgifter till dig på ett strukturerat, vanligen använt, maskin-läsbart sätt, eller så kan du be att få dem “portade” direkt till en annan dataregisteransvarig, men i varje fall endast när:

 • behandlingen är baserad på ditt samtycke eller på utförandet av ett avtal med dig; och
 • behandlingen hanteras automatiskt.

Invändning

Du kan invända mot all behandling av dina personuppgifter som har vårt “legitima intresse” som sin lagliga grund, om du tror att dina grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än våra legitima intressen.

Vi har en möjlighet att demonstrera att vi har juridiskt tvingande intressen som åsidosätter dina rättigheter och friheter.

Internationell överföring

Du kan be att få en kopia på, eller referens till, de skyddsåtgärder under vilka dina personuppgifter överförs utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vi kan komma att ta bort delar av dataöverföringsavtal och relaterade dokument (dvs dölja viss information som finns inom dessa dokument) på grund av kommersiell känslighet.

Tillsynsmyndighet

Du har rätt att skicka in en anmälan till den lokala tillsynsmyndigheten avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Vi ber vänligen att du först försöker lösa alla problem direkt med oss, även om du har rättigheten att kontakta tillsynsmyndigheten när som helst.